Aforti Capital Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa aforticapital.pl T: +48 730 730 924 @ inwestorzy@aforticapital.pl Aforti Capital Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396193, REGON 145820475, NIP 5252519247, której kapitał zakładowy 1 628 200,00 zł

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z INTERNETOWEGO SERWISU AFORTI CAPITAL SP. Z O.O. 

I POSTANOWIENIAOGÓLNE 

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez Użytkowników z internetowego serwisu Aforti Capital Sp. z o.o.” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „Aforti Capital”, w ramach którego Aforti Capital Sp. z o.o. zamieszcza informacje o tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.

II DEFINICJE 

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez Użytkowników z internetowego serwisu Aforti Capital Sp. z o.o.” sformułowania oznaczają:

Aforti Capital Sp. z o.o. – przedsiębiorstwo prowadzące działalność pod firmą „Aforti Capital Sp. z o.o.”, będący twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu, uprawniony do dysponowania jego zasobami.

Serwis – serwis Aforti Capital, poświęcony tematyce finansowej, bankowej, ekonomicznej, księgowej i podatkowej.

Zasoby Serwisu – udostępniane w ramach Serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu Aforti Capital” materiały obejmujące w szczególności informacje, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników Serwisu. Na Zasoby Serwisu składa się Serwis Informacyjny.

Serwis Informacyjny – część Zasobów Serwisu, do której każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji i/lub logowania.

Formularz kontaktowy – formularz znajdujący się na stronie internetowej Aforti Capital Sp. z o.o. pod adresem: http://aforticapital.pl/.

Użytkownik – osoba korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU 

1. Dostęp do części Zasobów Serwisu określanej jako Serwis Informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu, przeprowadzenia procedury logowania się do Serwisu czy podania przez Użytkownika indywidualnego danych osobowych.

2. Aforti Capital Sp. z o.o.zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

– MS Internet Explorer od 7.0,

– Firefox od 3.0.

– Google Chrom od 4.0

Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV ZOBOWIĄZANIA AFORTI CAPITAL SP. Z O.O. 

1. Aforti Capital Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów Serwisu Informacyjnego na czas nieoznaczony.

2. Aforti Capital nie prowadzi czynności związanych z działalnością maklerską, a w szczególności nie jest Oferującym w rozumieniu Ustawy o ofercie.

3. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią usług doradztwa inwestycyjnego, doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Treści Serwisu są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autorów i nie stanowią Rekomendacji.

V ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu Aforti Capital” oraz z dobrymi obyczajami.

2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Aforti Capital Sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na Zasoby Serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014, poz. 121 ze zm.).

2. Aforti Capital Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o informacje oraz analizy opublikowane w Serwisie.

3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie w Serwisie informacji.

VII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU 

1. W przypadku gromadzenia przez Aforti Capital danych osobowych Użytkownika są one przetwarzane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 lub pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w celach używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i usług Administratora Danych. Zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym.

2. Administratorem Danych jest Aforti Capital Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane celach używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, a także w celach archiwalnym i statystycznym. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem Danych, tj.: Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie, Aforti Exchange Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody/odrębnego upoważnienia.

3. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 Ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora Danych w celach używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres inwestorzy@aforticapital.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

4. W przypadku przetwarzania osobowych przez Aforti Capital Sp. z o.o. na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. zgody osoby, której dane dotyczą, Aforti Capital Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa aforticapital.pl T: +48 730 730 924 @ inwestorzy@aforticapital.pl Aforti Capital Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000396193, REGON 145820475, NIP 5252519247, której kapitał zakładowy 1 628 200,00 zł

stosownie do treści art. 7 pkt 5 ww. ustawy, zgoda może być odwołana w każdym czasie. Niniejsze uprawnienie jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres inwestorzy@aforticapital.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

5. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwołania niniejszej zgody w każdym czasie. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (inwestorzy@aforticapital.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

6. Użytkownik Serwisu, który wypełnia Formularz zgłoszeniowy wyraża następujące zgody:

a) Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym przez Aforti Capital Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie (ul. Chałubińskiego 8 , 00-613 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym celu.

b) Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz na umieszczenie w bazie danych oraz przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym Formularzu kontaktowym, przez podmioty powiązane z Administratorem Danych, tj.: Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie, Aforti Exchange Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przesyłaniem drogą telefoniczną informacji dotyczących podmiotów z grupy kapitałowej Aforti Holding, o których mowa powyżej, wymaganą przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie.

c) Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie drogą elektroniczną oraz na umieszczenie w bazie danych oraz przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym Formularzu kontaktowym, przez podmioty powiązane

z Administratorem Danych, tj.: Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, Aforti Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, Aforti Collections S.A. z siedzibą w Warszawie, Aforti Exchange Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z przesyłaniem drogą elektroniczną informacji dotyczących podmiotów z grupy kapitałowej Aforti Holding, o których mowa powyżej, wymaganą przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższej zgody, jak również o możliwości jej odwołania w każdym czasie

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

2. Użytkownik Serwisu zapisując się do bazy Aforti Capital, udostępniając swoje dane osobowe oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

3. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach WWW Serwisu. Zmiana regulaminu nie będzie naruszać praw nabytych Użytkowników

4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby Aforti Capital Sp. z o.o. oraz na adres e-mail inwestorzy@aforticapital.pl.

5. Użytkownik może zgłosić reklamację:

1) drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: inwestorzy@aforticapital.pl;

2) za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Aforti Capital Sp. z o.o.;

3) pisemnie na adres siedziby głównej Aforti Capital Sp. z o.o.: Aforti Capital Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

6. Aforti Capital Sp. z o.o. rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 – dniowym, Aforti Capital Sp. z o.o. w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił z reklamacją:

1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. Odpowiedzi na reklamacje Aforti Capital Sp. z o.o. udziela się w postaci papierowej. Na wniosek Użytkownika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.