Czym są obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne są wśród Polaków coraz popularniejszą formą lokowania środków i pomnażania swojego kapitału. Zanim jednak zaczniemy swoją przygodę na rynku obligacji, zdefiniujmy czym są, kto jest emituje oraz jak na nich zarabiać.

Rynek kapitałowy a rynek bankowy

Rynek kapitałowy jest miejscem, które pozwala różnym podmiotom na skuteczną realizację swoich celów biznesowych. Rozwijające się spółki, które potrzebują kapitału, mogą pozyskać go często znacznie łatwiej niż na rynku bankowym, gdzie sformalizowany proces pozyskiwania finansowania wiąże się z trudnościami w negocjacji sztywnych warunków kredytu i koniecznością znalezienia odpowiedniego zabezpieczenia. Podmioty indywidualne mogą z kolei osiągnąć stopę zwrotu z rynkowych inwestycji znacznie wyższą, niż w przypadku lokowania swoich pieniędzy na bankowej lokacie i zyskiwać w ten sposób dodatkowe źródło regularnego dochodu.

Ilość instrumentów, za pomocą których uczestnicy rynku mogą pomnażać swój kapitał, jest wręcz nieograniczona: akcje, kontrakty terminowe, swapy – nie mówiąc już o dziesiątkach hybryd powstałych na bazie tradycyjnych instrumentów. Z jednej strony, przy odpowiednim wykorzystaniu tworzonych przez rynek możliwości, może stanowić to ogromną szansę na osiągnięcie nieproporcjonalnie wysokich zysków. Z drugiej zaś – może to odstraszać wszystkich, którym brakuje wiedzy i doświadczenia, niezbędnych dla efektywnego czerpania korzyści z uczestnictwa w rynku kapitałowym.

Instrumentem, który minimalizuje takie ryzyko, są obligacje korporacyjne. To jeden z najbardziej prostych i atrakcyjnych sposobów inwestowania spośród wszystkich oferowanych na rynku. Cechy obligacji korporacyjnych sprawiają, iż same przedsiębiorstwa często preferują ten sposób pozyskiwania kapitału od emisji akcji.

Czym są obligacje korporacyjne?

Obligacje korporacyjne, podobnie jak akcje czy listy zastawne, są papierami wartościowymi. Ich istota polega na tym, że podmiot emitujący obligacje (emitent) stwierdza w nich, że jest dłużnikiem podmiotu, który jest tych obligacji właścicielem (obligatariusz) i zobowiązuje się, że spełni wobec niego określone w obligacji świadczenia. Zasadniczo, obligację można porównać do pożyczki – emitent zadłuża się u obligatariusza na kwotę wynikającą z obligacji, sama zaś obligacja daje obligatariuszowi prawo żądania zwrotu tej kwoty na warunkach określonych w obligacji.

Obligacje emituje się w serii i zazwyczaj nie trafiają one do jednego podmiotu – co pozwala emitentowi zadłużyć się u wielu, nawet drobnych podmiotów, które akurat posiadają wolne środki. W zależności od terminu zapadalności (czasu pozostałego do wykupu obligacji przez emitenta) dzielimy je na krótkoterminowe (okres zapadalności poniżej roku), średnioterminowe (rok – pięć lat) i długoterminowe (ponad pięć lat). Zasadniczo, im termin jest dłuższy, tym większą zachętę dla inwestorów musi wyznaczyć emitent – co przekłada się na wyższe oprocentowanie takich obligacji.

Oprocentowanie jest najważniejszym pojęciem związanym z obligacjami. Dla emitenta oznacza ono koszt, jaki będzie musiał ponieść w zamian za pozyskanie kapitału od inwestora. Dla inwestora oznacza ono zaś dochód, jaki uzyska, powierzając emitentowi swoje środki. Oprocentowanie równa się wysokości odsetek, jakie emitent będzie musiał wypłacać obligatariuszowi w regularnych odstępach czasu, określonych w obligacji (np. co miesiąc albo co rok). Oprocentowanie może być stałe, co pozwala inwestorowi oszacować przyszłe wpływy z inwestycji, bądź zmienne. W przypadku zmiennego oprocentowania wysokość odsetek opiera się o jakiś parametr, którym może być np. stopa pożyczek międzybankowych WIBOR. Istnieją również obligacje zerokuponowe, które sprzedawane są poniżej ceny emisyjnej (z tzw. dyskontem), a następnie, w momencie wykupu, spłacane po cenie emisyjnej.

Podstawowe zasady emisji obligacji określone są przez prawo w Ustawie o obligacjach, która wskazuje kto i w jaki sposób może emitować obligacje. W przypadku oferty publicznej (skierowanej do ogółu inwestorów) warunki emisji obligacji korporacyjnych określone są przez emitenta w prospekcie emisyjnym. Publiczny obrót obligacjami na rynku wtórnym odbywa się za pomocą rynku Catalyst, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i system Bondspot.

Dlaczego obligacje korporacyjne są atrakcyjne dla emitentów?

Emitując obligacje, podmiot pozyskuje środki na realizację swoich projektów biznesowych. Podobny mechanizm związany jest z emisją akcji przez spółkę kapitałową. Emisje obligacji nie wiążą się jednak dla emitenta z takim stopniem formalizmu, z jakim nieodłącznie wiążą się emisje akcji. Spółka, której akcje notowane są na giełdzie, musi spełniać szereg drobiazgowych wymogów informacyjnych i dzielić się z akcjonariuszami wszystkimi istotnymi z biznesowego punktu widzenia zdarzeniami. Co najważniejsze, przy emisji akcji właściciele spółki dzielą się z akcjonariuszami władzą, której poziom związany jest z wielkością posiadanych udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Emisja obligacji nie wiąże się z koniecznością przyznania obligatariuszom uprawnień właścicielskich, pozwala więc właścicielom jednocześnie pozyskać finansowanie i zachować pełnię władzy. Co więcej, oferty publicznej emisji obligacji korporacyjnych przeprowadza się na podstawie mniej sformalizowanych dokumentów niż w przypadku IPO (pierwszej oferty publicznej) spółek giełdowych. Wymogi informacyjne wobec emitentów obligacji nie są tak daleko idące, jak w przypadku akcji. Ponadto, emisja obligacji dostępna jest także dla mniejszych podmiotów niż te, które planują debiut na parkiecie giełdowym.